Når det nærmer seg løslatelse

Under soning kan du sammen med ansatte i fengslet, NAV og hjemkommunen din planlegge din tilbakeføring til samfunnet. Mange synes det er vanskelig å få seg fast jobb mens de soner. Hvis du ikke har fast inntekt når du løslates, kan du søke NAV om stønad frem til du får det. Hvis du hadde uføre- eller alderspensjon før innsettelse, må du gi beskjed til NAV i god tid før løslatelse, slik at du får utbetalt trygd fra den måneden du løslates.

Bolig

I god tid før du løslates bør du finne deg bolig. Det finnes flere hjelpeordninger for dette, og du kan få hjelp fra NAV eller kriminalomsorgen til å finne en god løsning for deg. Hvis du vurderer å kjøpe bolig, kan du søke startlån av hjemkommunen din. Du kan leie bolig privat, og hvis du har lav inntekt kan du søke kommunen om bostøtte. Hvis du sliter med å finne deg bolig, kan du søke om kommunal bolig. Hvis dere ikke finner en bolig til deg før du løslates, kan du få en midlertidig bolig fra NAV.

Kontakt med andre

Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med sine venner og familie etter å ha vært i fengsel. Noen har brutt med et kriminelt miljø mens de satt i fengsel, og kan da føle de er alene når de løslates. Det finnes flere frivillige organisasjoner som kan hjelpe deg i denne fasen. De har for eksempel aktivitetsgrupper og veiledning under og etter soning.

Andre nettsider som kan hjelpe deg: