Økonomi

Kontantløse fengsler

Alle fengsler er kontantløse, noe som innebærer at du ikke kan ta med deg kontanter inn i fengslet. Private penger kan overføres til fengslet via ordinær bank. Alle innsatte vil ha en egen fengselskonto hvor disse pengene blir innsatt. Husk innbetalingen må merkes med fult navn og fødselsdato. For utfyllende informasjon om kontonummer til det aktuelle fengslet, se innkallingsbrev eller fengslets nettside. Venner og familie vil også kunne overføre penger via ordinær bank, da er det viktig at også de husker å skrive ditt fulle navn og fødselsnummer. 

Dagpenger

Du får dagpenger for de dagene du har en aktivitet («sysselsetting») på dagtid. Pr. 01.10.23 er denne satsen på 79 kroner per dag. Dagpengene kan bli redusert eller falle vekk dersom du ikke overholder aktivitetsplikten. Disse pengene blir satt inn på din fengselskonto

Du betaler ikke for å være i fengsel, og fengslet sørger for at du får den maten du trenger.

NAV

Når du soner i fengsel får du ikke ytelser fra NAV, som uførepensjon, dagpenger, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Dersom du har forsørgeransvar for barn, får du utbetalt 50% av alders- eller uførepensjon mens du sitter i fengsel.

Det finnes ansatte i fengslet som kan hjelpe deg med praktiske spørsmål rundt økonomi under soning. NAV kan også være til hjelp. I mange fengsel har NAV kontortid i fengslet noen dager i uka. Da kan du få snakke med økonomiske rådgivere. De kan også hjelpe deg med søknad om sosiale ytelser til for eksempel klær og briller mens du soner.